Salgs- og leveringsbetingelser for Højer & Lauritzen ApS

COVID-19 påvirker såvel priser som leverings tider:
Betragt der for i denne periode at såvel priser som leveringstider generelt er vejledende.

 • Generelle oplysninger
  Højer & Lauritzen ApS
  Finlandsvej 14b
  DK-8450 Hammel
  E-mail: aj@hojerlauritzen.com
  Tlf.: +45 +45 7027 9707
  CVR: 28966121

 • Generelt
  Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt parterne imellem.

 • Priser
  Alle priser er oplyst i danske kroner DKK. ekskl. moms, de aktuelle priser fremgår specifikt ved den enkle vare og vises ekskl. moms og eventuelle afgifter m.m.
  Ved special priser er handelsbetingelserne alene lig, og gældende de der allerede rent lovgivningsmæssigt er udstukket for handel mellem 2 virksomheder. Der ydes ikke nogen former for returret, dækning af omkostninger ved fejl udbedring, eller andre tab og omkostninger.

  Vær opmærksom på at pr. 1. januar 2022 tillægges Copydan afgift til fakturabeløbet på følgende.

  Harddisk på eller under 128 gb: Kr. 4,-
  Harddisk over 128 gb: Kr. 16,-
  Tablet: Kr. 45,-
  Smartphone: Kr. 45,-
  Bærbar computer: Kr. 45,-
  Stationær computer: Kr. 45,-

 • Fragt
  Pålægges hver enkelt forsendelse. Alle forsendelser håndteres af GLS til følgende aktuelle fragt priser inden for Danmarks grænse (undtaget er dog Grønland og Færøerne):

  Erhvervspakker 0-20 kg fast pris pr. forsendelse 46.00 ekskl. moms.
  Erhvervspakker 20-30 kg fast pris pr. forsendelse 64.00 ekskl. moms.
  PakkeShop pakker 0-20 kg fast pris pr. forsendelse 42.00 ekskl. moms. (dette inkluderer både e-mail og SMS til pakkemodtager.)

  GLS opkræver ligeledes for og til følgende takster:
  Omadressering: 50.00 ekskl. moms.

  Alternativ levering: 50.00 ekskl. moms.
  Returfragt: 50.00 ekskl. moms.
  Genlevering: 50.00 ekskl. moms.

  Bemærk!! Der beregnes ikke ekspeditions gebyr, miljø tillæg m.m. Alt er indeholdt i ovenstående fragtpriser.

  Der findes ingen minimums grænse for køb hos Højer & Lauritzen ApS , alle ordrer ekspederes til ovenstående fragt priser.

 • Levering
  Forsendelser leveres med GLS og der er en normal leveringstid på 1-2 arbejdsdage. Leveringer sker ab lager og altid til de gældende og aktuelle fragtpriser.

  Faktura på det leverede fremsendes via mail og når en sådan modtages hos kunden, betragtes det fakturerede som sat til afsendelse og levering sker inden for den ovenstående vejledende leveringstid.

 • Betaling
  Betales der med Mobilepay, Visa eller Mastercard, hæves pengene først når varerne er afsendt fra vores lager.

  Ved køb på konto, skal betaling ske senest den dato, som er angivet på fakturaen.

  Højer & Lauritzen ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr måned + et rykkergebyr på 100.- ekskl. moms indtil det fulde forfaldne beløb er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag.

  Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne, forfaldne renter og omkostninger.Derefter på gælden.

  Overskrides en betalingsfrist jvf. dato på fakturaen, bortfalder muligheden for at købe på konto og der kan kun bestilles med betaling via Mobilepay, Visa eller Mastercard og ordrer ekspederes igen efter forfaldent beløb inkl. renter og rykkergebyr er betalt.

  Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Højer & Lauritzen ApS og køber har heller ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen, på grund af modfordringer af nogen art.

  Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art er køber forpligtet til at betale til Højer & Lauritzen ApS som om levering var sket til aftalt tid.

 • Ejendomsforbehold
  Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig den fulde ejendomsret til leverede varer indtil hele købssummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Overgivelse af ikke betalte varer til 3 mand. er strafbart jvf. dansk lovgivning.

 • Fortrydelsesret
  Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer/anullering af ordrer ske ved forudgående og skriftlig aftale og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage uden nogen former for fremmede pris mærker/forsendelses mærkater, labels m.m., specialtilbud og kampagnevarer. PC og notebooks kan ikke annuleres og tages ikke retur.

  Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig ret til, ved returnering af  varer/anullering af ordrer, at foretage et et returneringsgebyr på 15% af den aktuelle faktura værdi dog minimum kr. 350.-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

  Varer ompakket til private label/andet brand krediteres således ikke. 

  Marketingsmaterialer så som skilte, displays, reoler m.m. der er faktureret og opsat/udpakket krediteres ikke.

 • Produktinformation
  Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, brochurer og andet salgsmateriale såvel trykt som online. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Højer & Lauritzen ApS.

 • Produktændringer
  Højer & Lauritzen ApS forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden forholdsvis større funktionsmæssig ulempe for køber.

 • Mangler og reklamation
  Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påråbe sig en mangel skal køber straks, og senest 48 timer efter modtagelsestidspunktet, give Højer & Lauritzen ApS skriftlig besked herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget, eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre manglen gældende. Højer & Lauritzen ApS kan frit vælge at afhjælpe en eventuel mangel eller foretage omlevering.

  Enhver form for forandringer eller indgreb i det købte uden Højer & Lauritzen ApS skriftlige samtykke fritager Højer & Lauritzen ApS for enhver forpligtelse.

  Enhver reklamation skal for købers regning og ansvar returneres til test, og omlevering foretages ved berettiget reklamation straks efter fejlfinding af produktet.

  Højer& Lauritzen ApS forbeholder sig retten til at teste varer som påstås at være defekte.

  Hvis Højer & Lauritzen ApS finder varen OK efter test, må der påregnes at varen sendes retur med en regning for udført arbejde.

  Først efter test vil Højer & lauritzen ApS foretage en ombytning af det pågældende produkt hvis muligt ellers fortages en kreditering.

  Ombytning: Varer ombyttes med tilsvarende vare og antal som er modtaget retur.

 •  Ansvarsbegrænsning
  Et erstatningskrav overfor Højer & Lauritzen ApS kan aldrig overstige faktura beløbet for den solgte genstand.

  Højer & Laurtizen ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Højer & Lauritzen ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

  Højer & Lauritzen er uden ansvar for forsinkelser eller mangler der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Højer & Lauritzen ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

  Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering,  beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft og fortoldning. Samt mangler eller forsinkede leverancer fra underleverandører som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Højer & Lauritzen ApS opfyldelse af aftalen.

 • Produktansvar
  I det omfang andet ikke følger dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. Højer & Lauritzen ApS er kun ansvarlig for skade foråsaget at en af Højer & Lauritzen ApS leveret vare i det omfang det kan bevises at skaden skyldes Højer & Lauritzen ApS fejl eller forsømmelse.

 • Transport af rettigheder og pligter
  Højer & Lauritzen ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

 • Tvister
  Enhver tvist mellem Højer & Lauritzen ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med  Aarhus byret/landsret som værneting.

 • Fortrolighed
  En prisaftale og/eller en samhandelsaftale samt priser, er fortrolige i forholdet mellem Højer & Lauritzen ApS og køber og må ikke videregives til trediemand.

  Ved ophør af samarbejde/udtrædelse af købsforhold hos Højer & Lauritzen ApS er et eventuelt tilgodehavende forfalden til betaling straks.

 • Afhentning af varer fra lager
  Som kunde hos Højer & Lauritzen ApS er afhentning af varer muligt direkte fra hovedlager. Adviser venligst din afhentning med min. 2 timers varsel.

 • Kreditkøb via “Min konto”
  Er du godkendt til at købe varer hos Højer & Lauritzen ApS på en kredit aftale, er der online når du er logget ind, under menupunktet “Min Konto” -> “Kreditoplysninger” vist oplysninger om kreditmax, betalingsbetingelser m.m. der er med til at gøre din hverdag endnu nemmere. Det er altid en god ide at checke dine kontobevægelser m.m. løbende, så har du det store overblik.

  Kredit max: Er det beløb du er godkendt til at købe ind for hos os, altså dit absolutte kredit max.

  Saldo: Er det aktuelle beløb du pt. har købt varer for altså dit udestående hos os.

  Forfaldent: Er det samlede beløb på fakturaer, som har overskredet den aftalte betalingsfrist.

  Herudover kan du også se dine aktuelle betalingsbetingelser.

  Skulle du komme over dit kredit max eller have en eller flere forfaldne fakturaer, sendes der først varer til dig, så snart det forfaldne er udlignet i vores bogholderi.

  Har du spørgsmål eller er du i tvivl omkring kreditkøb via min konto og nogle af punkterne herunder, er du altid velkommen til at give os et kald.